Zateplování - úprava plášťů objektů č.4

1. Úvod

   Naposledy jsem popsal detailněji kompletní systém ETICS, který je nutné chápat, jako jeden výrobek, který se skládá z několika neoddělitelných součástí (ČSN 73 2901 - Vnější tepelně izolační kompozitní systém). Vždy by ho měl dodávat jeden výrobce – nositel systému.

   Dnes se pokusím popsat podrobněji konečnou povrchovou úpravu systému ETICS, která plní nejen funkci estetickou, ale ochranu systému před pronikáním a působením povětrnostních vlivů, UV záření, a další. Výběru konečné povrchové úpravy (dále KPU) systému ETICS je nutné věnovat zvláštní pozornost.

 

2.  Význam a provádění povrchových úprav

   Povrchová úprava systému ETICS představuje jednu z nejdůležitějších součástí kompletního systému zateplení. Je to hmota pro konečnou úpravu povrchu výztužné vrstvy systému ETICS. Povrchovou úpravu tvoří nejen vnější omítkovina, ale i vnější obklad. Nejen, že chrání kompletní systém před klimatickými podmínkami – proti dešti, větru, slunečnímu a UV záření, částečně mrazu, ale chrání systém proti mechanickému poškození. Například soklová část domu zateplená systémem ETICS opatřená keramickým obkladem nebo kamínkovou mozaikou bude dobře chránit proti prokopnutí nebo proražení. Dále ušlechtilá omítka chrání systém proti atmosférickým vlivům. 

V neposlední řadě vytváří konečný estetický, pohledově zajímavý povrch, který ve spojení s barevností vytváří lidskému oku lahodný vzhled a působí pozitivně na člověka. 

   Povrchová úprava se provádí po vyschnutí výztužné vrstvy, popř. penetrační mezivrstvy, ve lhůtách daných výrobcem. Před zahájením nanášení povrchových úprav systému se překrytím chrání pohledové plochy klempířských prvků (parapetní plechy, římsy, apod.) a navazující stavební konstrukce (rámy oken, zábradlí, kotvy hromosvodů, apod.).

   Před aplikací povrchové úpravy je nutné provést kontrolu výrobních šarží a dalších identifikačních znaků. Příprava povrchové úpravy k aplikaci a práce s ní je daná předpisem a návodem výrobce.

Jednotná a rovnoměrná struktůra omítky se zajistí odborným výcvikem pracovníků. Pro nanášení omítek se používá nerezových zednických hladítek a následně pro vytváření struktury se používá nejčastěji novodurové hladítko, popř. jiné, dle doporučení výrobce a požadavků na vzhled.

Je nutné dbát na zásady a podmínky provádění KPU:

- napojování KPU na rozích a při rozdílných barevných odstínech

- napojování KPU na větších plochách  (je nutné provádět v jednom pracovním záběru)

- provádění KPU při nevhodných klimatických podmínkách

- nekvalitní (nebo vůbec žádné) provedení pružných spojů trvale pružným tmelem (styky

  KPU s ostatními konstrukcemi) a chybná úprava prostupů systémem a KPU

- neodborné zásahy do již hotové KPU systému ETICS

       Omítky vytvářejí omyvatelnou vrstvu, která je vysoce pružná, omyvatelná, paropropustná a zabraňuje pronikání vody do konstrukce.

 

3.  Rozdělení povrchových úprav

a) Podle druhu pojiva KPU

A/ disperzní, kde převažujícím pojivem je disperze syntetických polymerů ve vodě (zvláštním případem disperzní omítky je kamínková mozaiková omítkovina) s převažujícím podílem hrubozrnných barevných plniv (po vyschnutí pojiva tvoří povrch barevné kamínky)

B/ silikon-disperzní, kde převažujícím pojivem je disperze syntetických polymerů ve vodě s přídavkem emulze silikonové pryskyřice, která představuje nepodstatnou část ve vztahu k pojivu

C/ silikonová, kde převažujícím pojivem je disperze syntetických polymerů ve vodě s přídavkem emulze silikonové pryskyřice, která představuje podstatnou část ve vztahu k pojivu

D/ silikátová, kde převažující pojivo je na bázi vodního skla

E/ minerální, kde převažujícími pojivy jsou cement a vápenný hydrát

(tento druh omítek bývá nejčstěji ošetřen nátěrem fasádní barvou)

 

b) Podle zrnitosti plniva KPU

Podle zrnitosti jsou omítky se zrnem velikosti od 1,0 mm - do 3,0 mm /1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm/ (vyjímečně mohou být hrubější). Nejčastěji se používají omítky se zrnem 2,0 mm, které jak funkčně, tak esteticky, splňují svou funkci nejoptimálněji. Běžně se používá jako plnivo drcený vápenec, který může být upravován do různých tvarů a velikostí dle požadavků a potřeb výrobce omítkoviny.

 

c) Podle struktury a vzhledu KPU

Podle struktury jsou omítky

- hlazené – roztírané (design kámen na kámen), kde jsou zrna rovnoměrně rozprostřeny v ploše.

- strukturované – škrábané (točené, rýhované, apod.), kde zrna vytváří vzhled podle směru

                                             posouvání hladítka po ploše stěrkové vrstvy.

 

4.  Vlastnosti povrchových úprav

   Konečná povrchová úprava systému ETICS musí splňovat několik podstatných vlastností, a to zejména :

- pružnost KPU  tzn., že musí přenášet pnutí v systému, které vytváří objemové změny tepelného

   izolantu vlivem tepelného namáhání (rozdíl teplot od -20°C  do  +70°C) bez nevratných poruch a   

   deformací povrchu a celistvosti KPU

- odolnost proti rázu (mechanickému poškození), tzn., že musí být odolná proti určité intenzitě nárazu    

- přídržnost KPU  tzn., že musí být kvalitně připevněna (přilepena) i po vystavení extrémním změnám

   a cyklům klimatických podmínek

- index šíření plamene po KPU  tzn., že z požárního hlediska nesmí KPU hořet (i = 0,0 mm/min.)

- propustnost KPU pro vodní páru  (paropropustnost) tzn., že musí propouštět určité množství vodní

   páry do exteriéru

- rychlost pronikání vody KPU  tzn., že nesmí propouštět určité množství vodní páry do systému

- odolnost proti usazování prachu a nečistot tzn., že má schopnost samočištění, povrch je tak

   viskózní, že nečistoty z ovzduší se na povrchu KPU neudrží a odtékají s dešťovou vodou. Tyto

   omítky mají nízkou smáčivost povrchu

- odolnost proti povětrnostním vlivům jak bylo již zmíněno, a další

- stálebarevnost KPU tzn., že probarvení omítky pigmentací musí být dlouhodobé i po působení UV a   

   slunečného záření.

 

5. Závěr  - barevnost omítek

    Každý z těchto druhů omítek mají své výhody a nevýhody. Použití určitého druhu a typu omítky je individuální záležitostí. Záleží na typu objektu, místa stavby, době ve které se systém ETICS s konečnou povrchovou úpravou provádí a další místní podmínky - vlivy. Omítky se vyrábí v četném  barevném provedení, dle vzorkovníků jednotlivých výrobců systémů ETICS.

   Celkový estetický zážitek z nové – zateplené fasády na domě mohou potrhnout zvolené struktury povrchových úprav. Lze vybrat z celé řady omítek od jemně zrnitých po drsně škrábané. Výrobci těchto omítek se dnes předhánějí v nabízených variantách struktur a barevných variací. Sokl, jako neoddělitelná součást každého domu, se dá řešit také různobarevným a kvalitativním způsobem (kamínková omítka – mozaika, obklad). Dnes už nejsou výjimkou i plastické šambrány na fasádách tvořené buď zateplovacím systémem nebo hotovými šambránami.

Závěrem bych chtěl doporučit všem investorům :  při projekční přípravě a následně při vlastní realizaci zateplení domů a příp. sídlišť přizvat, příp. konzultovat barevné a architektonické řešení s architektem. Tato vynaložená energie se Vám vrátí v podobě estetický „lahodného“ a architektonicky příjemného vzhledu Vašeho příbytku – domu.

„Žití v takto povedeném – zatepleném domě je nesrovnatelně pozitivnější a pohodovější“.  

                                                                                Ing. Vít ŠEVČÍK – specialista v oboru zateplování

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek