Zateplování - úprava plášťů objektů č.1

1. Úvod do problematiky :

V současné době se často hovoří o zateplování domů a různých objektů, a nejen hovoří, ale hlavně provádí. Podívejme se v několika článcích (na pokračování) této problematice na „zoubek.“

   Na objektech a domech můžeme zateplovat několik konstrukcí, ale my se budeme soustřeďovat na fasády, nebo-li svislý neprůhledný obvodový plášť = stěny.

2. Význam zateplení :

Význam zateplení obvodových stěn je daleko širší, než jen úspora energie na vytápění. V podvědomí široké laické veřejnosti je jen tento jediný význam, avšak je důležité si uvědomovat, že jako dodatečná ochrana svislých obvodových konstrukcí má další, stejně důležité funkce. Jedna z mnoha dalších důležitých funkcí je, že zateplení chrání staticky nosnou obvodovou konstrukci proti namáhání povětrnostních vlivů (déšť, vítr, slunečný svit=ohřívání, mráz, UV záření, apod.). Tímto se zmenšuje namáhání a prodlužuje životnost obvodové konstrukce. Další, ne méně důležitá funkce je, že po zateplení obvodové stěny, se dotyková teplota stěn v interiéru zvýší a tím zlepší pocitová stránka obývání místností, kde jsou obvodové stěny zatepleny (zvýšení komfortu bydlení). V neposlední řadě výhod zateplení je architektonická a vzhledová funkce. Objekty po zateplení poznáte na první pohled, široká barevnost, strukturální variabilita (zrnitost) a plastické členění fasád - domy jsou ihned „veselejší“. Další funkcí z mnoha je eliminace konstrukčních nedostatků a tepelných mostů.

A tak bychom mohli pokračovat dále.

   Ale když už jsme v úvodu nakousli téma úspor energií, řekněme si ve zkratce jak to vypadá s finanční úsporou. Když vyjdeme z předpokladu, že za metr čtvereční zateplení (pro zjednodušení budeme uvažovat o zateplení systémem ETICS v komplexním provedení, viz. dále) zaplatíme v průměru částku cca 1100,-Kč/m2. Zateplením obvodových plášťů systémy ETICS se dá uspořit až 30% nákladů na energii. Při ročních nákladech na energií 40000,-Kč / při průměrné ploše obvodového pláště cca 200 m2/ a když vezmeme v úvahu růst cen energií, meziroční zvýšení cen prací ve stavebnictví a další finanční vlivy, zjistíme, že čistá návratnost zateplení se pohybuje kolem 20 let.

Někomu se může toto číslo zdát vysoké a návratnost dlouhá. Avšak pokud vezmeme do úvahy fakt, že životnost objektu bytové či občanské vybavenosti je kolem 100 let, a my v první třetině až polovině životnosti provedeme zateplení obvodového pláště objektu, tak :

  1. prodloužíme životnost objektu o dalších cca 30 let (na 130 let)
  2. se nám investice za 20 let vrátí a dalších 70 let už jen spoří naše peníze
  3. dalších několik generací obyvatelů bude žít relativně pokojnějším životem v hezčí obydlí
  4. v neposlední řadě, dobrý hospodář nepomine skutečnost, že zvýší cenu své nemovitosti

   Z výše popisovaného zateplení, svou širokou škálou funkčního uplatnění a užití, se v dnešní době jeví zateplení jako optimální řešení povrchové úpravy obvodových plášťů – fasád objektů a domů.

3. Rozdělení zateplení :

Na zateplení obvodových stěn - fasád se můžeme podívat dvojím pohledem:

- první skupinu reprezentuje zateplení jako dodatečná konstrukce ke stávající konstrukci

    (u rekonstrukcí stávajících objektů, u regenerací panelových bytových domů, apod.)

- druhá skupina obsahuje zateplení nových objektů, tj. součást nové obvodové konstrukce.

    (u výstavby nových objektů, rodinných a bytových domů, apod.)

            Z hlediska použité technologie lze zateplení vnějších stěn – fasád dělit do tří skupin:

I. tepelně-izolační omítky

            -používané pouze u výjimečných - speciálních případů. Provádí se obvykle v tl. 30 – 50 mm

            v jedné nebo dvou vrstvách, jejich výhodou je možnost aplikace na členitý povrch a provádění

            běžnými technologiemi, nevýhodou pak vzhledem k technologickému omezení tloušťky –

            malá tepelně-izolační účinnost, dále značná nasákavost. Používá se u historických budov.

II. vnějších tepelně izolační kompozitní systémy ETICS  /dle ČSN 73 2901 /

- princip je ve skladbě systému, kde tepelnou izolaci tvoří fasádní polystyren nebo minerální vata, které jsou připevněny k vnější stěně kombinací dvou způsobů, a to chemicky – lepením, a mechanicky – kotvením, je opatřena základní = armovací vrstvou s výztužnou skelnou tkaninou. Na tuto základní vrstvu je nanesena konečná povrchová úprava, nejčastěji z tenkovrstvých omítek. Mezi výhody tohoto způsobu zateplení patří  bezproblémové řešení detailů, dosažení velmi atraktivního vzhledu budovy se zachováním jeho povrchu a zejména to, že prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně-izolačních vlastností obvodového pláště.

III. montované tepelně-izolační systémy s odvětrávanou vzduchovou mezerou

- tento způsob zateplení je možno provádět dvěma způsoby lišícími se upevněním desek na stávající stěnu. Výhodou je možnost provádění i při nízkých teplotách, odvětrání vlhkosti, která se do konstrukce dostává difúzí, vhodnost aplikace i na objekty s narušeným vlhkostním režimem a opět to, že prostou změnou tloušťky tepelné izolace lze dosáhnout podstatné změny tepelně-izolačních vlastností. Nevýhodou jsou pak zvýšené nároky na řešení stavebních detailů, problematická realizace na členitých fasádách, přesušení tepelné izolace nosným roštěm nebo kotvícími prvky roštu a v některých případech nevyhovující architektonický vzhled a konečný estetický účinek.

4. Postup před zateplením:

Co udělat, aby člověk neplatil zbytečné peníze za energie, aby s komfortem obýval svůj dům = hrad, aby chránil svůj objekt před povětrnostními vlivy a tím prodloužil životnost, a byl spokojenější ? První krok musí vést k odborníkovi, a to energetickému auditorovi nebo zkušenému projektantovi. Tomu zadat zpracování koncepce úspor a zvlášť zateplení. Nejlépe tuto oblast mapuje a řeší Energetický audit. Ten zpracuje varianty řešení a z nich doporučí nejoptimálnější. Z něho vyplyne i finanční rozvaha, která vymezí možnosti a potřeby zateplení, popř. jeho rozfázování, na to naváže architektonické řešení a úsporný i estetický efekt je zaručen.

   Na koncepci zateplení (příp. energetický audit) navazuje architektonické řešení zateplení a celé stavby. V této části navrhne architekt barevnost budoucí fasády, strukturu povrchových úprav, popř. zvýraznění některých částí drobným tvarováním. Architektonický návrh je jedinou fází projektu, která přímo nezávisí na technických parametrech, ale pouze a výhradně na estetickém cítění architekta a celkovém vizuálním charakteru budovy.

   Stejně jako všechny investiční výstavby vyžaduje zateplení před samotnou realizací podrobnou přípravu – projektovou dokumentaci. Projekty však nejsou ve všech případech stejné. Dokumentace v případě novostaveb se liší od projektu zateplení stávajících objektů.  U nově stavěných objektů je zateplení v podstatě součástí stavební části projektové dokumentace. Stačí vyznačení ve výkresech a v technické zprávě, nebo v poznámce, že je fasáda zateplená. V případě novostaveb představuje projekt zateplení běžnou součást celkové projektové dokumentace.

Naopak u stávajících objektů se projektová dokumentace soustřeďuje právě na samotné zateplení.

Projektová dokumentace starších staveb tedy musí obsahovat podrobné a detailní informace. Mimo jiné musí obsahovat podrobný průzkum objektu, statické posouzení, prostudování stávající projektové dokumentace, tepelně technické posouzení konstrukcí, návrh rozsahu a tloušťky zateplení, navržení několika možností řešení a doplňkových prací. Podstatným krokem dokumentace je stavebně – technické řešení (konstrukční). Tato část projektu zahrnuje předešlé kroky rozpracované do detailů se všemi náležitostmi v souhrnné a technické zprávě. Samozřejmostí je popis souvisejících prací a materiálů, ošetření prostupů zateplovacím systémem, styků různých materiálů, vedení technických sítí, apod.. Neoddělitelnou součástí projektu zateplení jsou i technická zpráva požární ochrany, statické posouzení konstrukcí pro zateplení, staveniště a popis provádění stavby,

- specifické doklady, které je vhodné vkládat k navrhovaným materiálům a skladbám jsou :  tepelně technické posouzení konstrukcí dle ČSN 730540-Tepelná ochrana budov, fotodokumentace stávajícího stavu objektu a konstrukcí, závazné technologické postupy montáže zateplovacího systému dle ČSN 732901, tabulková část se specifikací výrobků (klempířské, zámečnické, plastové, apod.).  Součástí  projektové dokumentace je i položkový rozpočet, který nám jasně a konkrétně odpoví na otázku: „A kolik to bude stát?“.  Před vlastní realizací zateplení je nutné dbát na výběr vhodného a kvalitního systému a specializované - zkušené firmy aplikující systém (což souvisí s délkou návratnosti vložených investic),  získání či akumulování vstupních investic do těchto opatření.

5. Závěrem :

V úvodním článku jsme si odpověděli na otázku, co je to zateplení fasády, zda je vhodné zateplovat a co dělat v prvním kroku. V dalším pokračování si objasníme problematiku požadavků normy ČSN 730540 na obvodové pláště – fasády, stav obvodových plášťů a dále podrobnější skladbu systému zateplení ETICS a principy provádění jednotlivých vrstev.

                                                                                Ing. Vít ŠEVČÍK – specialista v oboru zateplování

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek