Zateplování - úprava plášťů objektů č.5

„Otázky a odpovědi nejen pro majitele panelových domů“

 

Argumenty, proč vůbec zateplovat stávající objekt (dům)    =  jaké jsou hlavní výhody zateplení?

 • v první řadě jde o základní účel = úkol zateplovacího systému ETICS, a to je úspora energie na vytápění. Po zateplení obvodového pláště dojde ke snížení úniku tepla přes obvodové zdivo nebo panely a tím se zmenší náklady na topení. ( návratnost vložených investic do zateplení - úspora energie)
 • dalším, velmi důležitým argumentem je ochrana obvodového zdiva nebo panelů proti povětrnostním vlivům a tím snížení tepelného, a nejen tepelného namáhání materiálu v obvodovém plášti. To znamená prodloužení životnosti zateplované konstrukce a objektu.
 • Dále zateplením zvýšíme povrchovou teplotu na vnitřním povrchu obvodového pláště, a tím zlepšíme klima uvnitř objektu – místnosti.
 • Další výhodou je vyřešení většiny tepelných mostů a detailů na fasádě a v obvodovém zdivu.
 • Technologická výhoda oproti klasickým omítkám je rychlost a minimalizace mokrých procesů.
 • V neposlední řadě proč zateplovat, je nový estetický vzhled domu a objektu díky široké škále různých omítek a povrchových úprav.

 

Vyplatí se ještě zateplovat staré domy?

 • Samozřejmě, všechny uvedené argumenty a výhody zateplení se nejvíce projeví u starých domů a objektů. Avšak je nutné analyzovat skutečný stav objektu.
 • Následně je nutné správně navrhnout zateplení – úpravu podkladu, druh a tloušťku izolantu, řešení detailů a v neposlední řadě druh omítkoviny ( povrchové úpravy).
 • Máte dvě základní varianty úpravy povrchu obvodového pláště starého domu :
 1. Buď provedete novou omítku (klasickou nebo speciální). Dáte objektu - domu nový hezký kabátek, avšak který plní funkci jen estetickou, příp. ochranou.
 2. Zateplením obvodového zdiva dostanete také nový hezký kabát, který také bude dobře chránit a na víc bude bránit úniku tepla z objektu – šetřit peníze.

Lze posoudit dobré nebo špatné zateplení?

 • Samozřejmě. Ale musíme si specifikovat pojem „dobré a špatné zateplení“.
 1. Zateplení může být dobře nebo špatně navrženo. Pak jsou to chyby projekční (neznalost problematiky a souvisejících norem).
 2. Zateplení může být dobře nebo špatně provedeno. Pak jsou to chyby technologické (porušení technologických předpisů).
 3. Zateplení může být provedeno z dobrého nebo špatného materiálu nebo ve špatné skladbě jednotlivých komponentů. Pak jsou to chyby systematické.
 • Ve všech případech jde o velmi závažné chyby, které lze jen stěží a s velkými finančními náklady opravit a dát do správného (plně funkčního) stavu.
 • Posouzení, zda jde o dobré nebo špatné zateplení, by měl provádět expert (znalec) v oboru tepelné ochrany budov, příp. technický poradce výrobní společnosti, která dodávala zateplovací systém ETICS (nositel systému). 

 

Existují normy tykající se  zateplování novostaveb? 

 • Ano, existuje norma na zateplování, ale obecně se nerozděluje zda jde o zateplení starších nebo nových staveb a objektů. Jedná se o technickou normu ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s účinností od 1.5.2005. /má katalog. č.72361 a dá se koupit přibližně za 400,-Kč/.
 • Tato norma vcelku podrobně popisuje obecně platné charakteristické postupy při provádění systémů ETICS.
 • Avšak podrobnosti a specifika provádění zateplení objektu by měl uvádět projekt zateplení. V něm se musí zohlednit individuální a specifické anomálie toho či onoho domu 
 • Na trhu existuje i „Příručka pro navrhování a provádění kontaktně zateplovacích systémů.  /od Machatky, Šály, Svobody,  r.1998/

 

Podle některých odborníků mají některé části domu dostatečné zateplení  a potřebují pouze opravit nebo natřít.  Je tedy vždy třeba zateplovat celý objekt, respektive panelový dům?

 • Představme si, že zateplení je takové oblečení pro dům. Vy, když Vám bude zima, neoblečete si jen teplé kalhoty, nebo jeden rukáv nebo jen šálu. Pokud je zima, tak si oblečete teplé ponožky, teplé kalhoty, kabát, šálu, rukavice i čepici. Celkově se obalíte oblečením tak, aby nikudy neunikalo teplo, které si vytváříte vlastním tělem a bylo Vám příjemně. Takovému domu je také zima a musíme ho komplexně obalit zateplovacím systémem ETICS.
 • Podobný případ je když prší, také si nezakryjete (neschováte) jen jednu půlku těla, ale celé tělo. To platí i v případě domu.
 • Zateplovacím systémem ETICS podle posledních výzkumů a zkušeností z Evropy má životnost přibližně padesát let za předpokladu, že se povrchová úprava, která chrání celý systém, obnovuje po přibližně 10ti – 15ti letech.

 

Kdy je optimální  doba pro realizaci zateplení ?

 • Závazné technologické předpisy jednotlivých zateplovacích systémů ETICS nám uvádí, jen limity, kdy bychom zateplení dělat neměli.
 • Jsou to hlavně vnější teploty - neměli bychom zateplovat pokud jsou teploty nižší jak

      +5,0 °C, avšak existují přísady, které dodává jen výrobce systému, které umožní zateplovat

       i pokud je 0°C

 • Nemělo by při provádění některých kroků zateplování svítit přímé a velmi silné sluneční záření, nemělo by pršet, sněžit a ani foukat velký vítr.
 • V průběhu roku je možné zateplovat od jara do začátku zimy, avšak při splnění požadavků Závazného technologického postupu montáže systému ETICS.
 • Důležitá je příprava vlastní realizace, dobré je začít s minimálně ročním předstihem.

(projekt, energetický průkaz, stavební povolení, výběr dodavatele, apod.).

 

Co musí investor udělat ještě před tím, než se začne se zateplováním?

 • V první řadě by si měl nechat zpracovat Energetický audit, který navrhne principielně rozsah, způsob a druh zateplení
 • Následně si musí nechat zpracovat projektovou dokumentaci včetně projekčního rozpočtu
 • Zajistit na stavebním úřadě stavební povolení nebo ohlášení stavby.
 • V neposlední řadě si vybrat „Stavebního dozora objednatele“, který dohlídne na provádění zateplování a bude odborně konzultovat a řešit technické detaily stavby.
 • Jedním z nejdůležitějších úkonů, které musí investor udělat je že  vybere kvalitního a zkušeného dodavatele stavby s referencemi obdobných staveb.

 

Jaké jsou nejčastější mýty o zateplování?

 • Zateplením se obvodová konstrukce příliš uzavře a nedýchá :  

- při vnějším zateplení se poněkud omezí prostup vzduchu konstrukcí, avšak vnitřní  části obvodového zdiva pohlcují vlhkost a následně vysychá. Konstrukce tzv. „dýchá“.  

  Výměnu vzduchu zajišťují okna, spáry a technologická zařízení.

 • Zateplení zvýší riziko kondenzace vlhkosti a vzniku plísní :  

- při vnějším zateplení se zvýší povrchová teplota na vnitřním povrchu konstrukce a  

  kondenzační zóna se posouvá k vnějšímu lící zdiva a tak se minimalizuje riziko     

  kondenzace a tím vzniku plísní.

 • Pěnový polystyrén v zateplení mizí :  

- v současné době se do zateplovacích systémů ETICS používá polystyrén, který má vyšší tepelnou odolnost , je pevnější, tvarově stabilizovaný a je samozhášivý.

                                                                                Ing. Vít ŠEVČÍK – specialista v oboru zateplování

© Copyright 2018 - MENHIR projekt, s.r.o.
nahorumapa stránek